Menu

Vedtægter

Vedtægter for Flemløse Boldklub anno 1929.

 § 1. Foreningen har hjemsted i Assens Kommune

 Foreningens formål er at drive en sportsklub i bredest mulige omfang med dertil knyttede aktiviteter. Nye underafdelinger skal altid godkendes på generalforsamlingen. Ved udvidelse til flere afdelinger, skal disse stå til regnskab overfor hovedafdelingen, som er Flemløse Boldklub.

 
§ 1. stk .1. Paragraf 1 kan kun ændres, såfremt 2/3 af generalforsamlingen tilslutter sig dette. Dog mindst 15 skal stemme for et muligt ændringsforslag.

 

§ 2. Enhver person, som kan have interesse i foreningens formål, kan blive medlem af  Flemløse Boldklub mod betaling af det til enhver tid af bestyrelsen fastsatte kontingent.

 

§ 3   Et medlem skal have betalt sin kontingent senest ved regnskabsårets afslutning, eller den af bestyrelsen fastsatte dato, for at være valgbar og have stemmeret på generalforsamlingen. Valgbarhed opnås først efter et  halvt års medlemskab.

 

§ 4. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for en to årig periode. Dog skal formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen for en 1- årig periode. Der er på skift 3 og 4 medlemmer på valg ved hver generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter regnskabsårets afslutning, hvor valgene ligeledes, foregår.

 

§ 4. stk. 1 .Kassereren kan evt. vælges udenfor bestyrelsen, hvilket medføre, at han/hun på bestyrelsesmøderne ikke har stemmeret, er dette tilfældet, er det kun for et år, ad gangen.

 

§ 4. stk. 2. Bestyrelsesmøder holdes mindst en gang om måneden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

§ 4. stk. 3. Flemløse Boldklubs støtteforening kan være repræsenteret med et bestyrelsesmedlem til Flemløse Boldklubs bestyrelsesmøder.

 

§ 4. stk. 4. Foreningens regnskabsår regnes fra 1. Januar-31. December

 

§ 5. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske på alle relevante sociale medier og hjemmeside
senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

§ 6. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i foreningen og er beslutningsdygtig, såfremt 15 stemmeberettigede medlemmer er fremmødt, uden for bestyrelsen.

 

§ 7. Generalforsamlingens dagsorden.

 • Valg af stemmetællere, ( mindst 2 ).

 • Valg af dirigent.

 • Beretning om foreningen arbejde ( formanden ).

 • Forelæggelse af regnskab ( ved kassereren ).

 • Indkomne forslag.

 • Valg af bestyrelses-medlemmer:

  1. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen.

  2. Kassereren vælges direkte på generalforsamlingen.

 • Valg af 2 suppleanter.

 • Valg af revisor

  § 8. Enhver afstemning skal være skriftlig, og der kræves et simpelt flertal.

   

  § 9. Bestyrelsen konstitueres på første møde efter generalforsamlingen.

   

   

  § 10. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der afholdes spillermøder den sidste træ-

           ningsaften i hver måned, hvorunder mindst 1 bestyrelsesmedlem skal være

          til stede

  § 11. Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån i klubhuset. Dog max. 25%

                                 af klubhusets ejendomsværdi.

   

  § 12. Efter bestyrelsens beslutning kan der udnævnes æresmedlemmer af Flemløse Boldklub.

   

  § 13. Ingen bestyrelsesmedlemmer kan bestride dobbeltposter inden for Flemløse

          Boldklubs regi, forstået på den måde, at man kan ikke være i Flemløse

          Boldklubs bestyrelse og Flemløse Boldklubs støtteforening samtidigt.

   

  § 14. Til en evt. ophævelse eller sammenlægning med en anden sportsklub, kræves

           mindst 2/3 af medlemmernes tilslutning ved hver af to på hinanden afholdte

           generalforsamlinger. Generalforsamlingerne afholdes med 14 dage mellem.

   

   § 14. stk 1. Ved en evt. ophævelse skal samtlige tilovers blevne midler, tilfalde

              Børne og Kulturforvaltningen i Assens kommune og bruges til andre sportslige formål i Flemløse by/sogn.

Luk