Menu

Vedtægter

Vedtægter for Flemløse Boldklub anno 1929.

 

                      § 1. Foreningen har hjemsted i Assens Kommune

                             Foreningens formål er at drive en sportsklub i bredest mulige omfang med dertil

                           knyttede aktiviteter. Nye underafdelinger skal altid godkendes på general-

                           forsamlingen. Ved udvidelse til flere afd., skal disse stå til regnskab overfor

                           hovedafdelingen, som er Flemløse Boldklub.

 

                      § 1. stk .1. Paragraf 1 kan kun ændres, såfremt 2/3 af generalforsamlingen

                           tilslutter sig dette. Dog mindst 15 skal stemme for et muligt ændringsforslag.

 

                      § 2. Enhver person, som kan have interesse i foreningens formål, kan blive medlem

                           af  Flemløse Boldklub mod betaling af det til enhver tid af bestyrelsen fastsatte

                           kontingent.

 

                           bestyrelsen fastsatte dato, for at være valgbar og have stemmeret på general-

                           forsamlingen. Valgbarhed opnås først efter et halvt års medlemskab.

 

                      § 4. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for en to årig periode. Dog

                             skal formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen for en 1-årig

                             periode. Der er på skift 3 og 4 medlemmer på valg ved hver generalforsamling.

                           Generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter regnskabsårets afslutning, hvor

                           valgene ligeledes, foregår.

 

                      § 4. stk. 1 .Kassereren kan evt. vælges udenfor bestyrelsen, hvilket medføre, at

                             han/hun på bestyrelsesmøderne ikke har stemmeret, er dette tilfældet, er det

                             kun for et år, ad gangen.

 

                      § 4. stk. 2. Bestyrelsesmøder holdes mindst en gang om måneden. Bestyrelsen er

                             beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

                     

§ 4. stk. 3. Flemløse Boldklubs støtteforening kan være repræsenteret med et

                             bestyrelsesmedlem til Flemløse Boldklubs bestyrelsesmøder.

 

                      § 4. stk. 4. Foreningens regnskabsår regnes fra 1. Januar-31. December

 

                      § 5. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske på alle relevante sociale medier og hjemmeside
                             senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 
                             Forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

                      § 6. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i foreningen og er beslutnings-

                             dygtig, såfremt 15 stemmeberettigede medlemmer er fremmødt, uden

                             for bestyrelsen.

 

                     

                      § 7. Generalforsamlingens dagsorden.

 1. Valg af stemmetællere, ( mindst 2 ).

 2. Valg af dirigent.

 3. Beretning om foreningen arbejde ( formanden ).

 4. Forelæggelse af regnskab ( ved kassereren ).

 5. Indkomne forslag.

 6. Valg af bestyrelses-medlemmer:

  1. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen.

  2. Kassereren vælges direkte på generalforsamlingen.

 7. Valg af 2 suppleanter.

 8. Valg af revisor.

 9.  

  § 8. Enhver afstemning skal være skriftlig, og der kræves et simpelt flertal.

   

  § 9. Bestyrelsen konstitueres på første møde efter generalforsamlingen.

   

   

  § 10. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der afholdes spillermøder den sidste træ-

           ningsaften i hver måned, hvorunder mindst 1 bestyrelsesmedlem skal være

          til stede.

   

  § 11. Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån i klubhuset. Dog max. 25%

                                 af klubhusets ejendomsværdi.

   

                        § 12. Efter bestyrelsens beslutning kan der udnævnes æresmedlemmer af

                                 Flemløse Boldklub.

   

                        § 13. Ingen bestyrelsesmedlemmer kan bestride dobbeltposter inden for Flemløse

                                 Boldklubs regi, forstået på den måde, at man kan ikke være i Flemløse Bold-

                                 klubs bestyrelse og Flemløse Boldklubs støtteforening samtidigt.

   

                        § 14. Til en evt. ophævelse eller sammenlægning med en anden sportsklub, kræves

                                 mindst 2/3 af medlemmernes tilslutning ved hver af to på hinanden afholdte

                                 generalforsamlinger. Generalforsamlingerne afholdes med 14 dage mellem.

   

                        § 14. stk 1. Ved en evt. ophævelse skal samtlige tilovers blevne midler, tilfalde

                                 børne og kultur forvaltningen i Assens kommune og bruges til

                                 andre sportslige formål i Flemløse by/sogn.

Kommende kampe
Oktober 2017
24.
tirsdag
19.00
Skallebølle Sportsklub
Kvinder
Senior
Kvinde 7M - efterår 2017 • Pulje 4
Skallebølle Sportsplads
Flemløse BK
Skallebølle Sportsplads
25.
onsdag
18.30
FEH Fodbold
Herrer
U16
U16 drenge A (født 2002) - Efterår 2017 • Pulje 1
Hårby Stadion
Langeskov IF
Hårby Stadion
26.
torsdag
18.30
FEH Fodbold
Herrer
U14
U14 drenge B (født 2004) - Efterår 2017 • Pulje 1
Hårby Stadion
MG & BK
Hårby Stadion
28.
lørdag
12.00
Flemløse/Hårby
Herrer
Senior
Herre S2, 2017/2018 • Pulje 4
Hårby Stadion
SFF 2015 1
Hårby Stadion
28.
lørdag
14.00
Flemløse BK
Kvinder
Senior
Kvinde Albaniserien efterår 2017 • Pulje 1
Flemløse Stadion
Hjallese/Ubberud IF
Flemløse Stadion
28.
lørdag
15.00
FEH Fodbold
Herrer
U16
U16 drenge M (født 2002) - Efterår 2017 • Pulje 1
Hårby Stadion
Dalum IF
Hårby Stadion